Adatvédelmi nyilatkozat

Utolsó módosítás: 2018.05.10

Kedves Vásárló! 

A NETALON Biofalatka Kft., mint a Webáruház üzemeltetője (a továbbiakban: Adatkezelő), jelen Adatvédelmi Nyilatkozat és Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatvédelmi Nyilatkozat) közzétételével ismerteti meg önt, mint Vásárlót az adatkezelésére vonatkozó elveivel. Az Adatkezelő minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz az általa kezelt személyes adatok biztonsága érdekében és törekszik arra, hogy betartson minden, az Európai Uniós GDPR (General Data Protection Regulation - Általános Adatvédelmi Szabályzat) rendeletben előírt adatkezelési kötelezettséget. Amennyiben ennek ellenére ön, mint Vásárló adatkezelési hiányosságokat tapasztal, kérjük feltétlenül tájékoztasson minket!

 

ELFOGADÓ NYILATKOZAT

Ön, mint a Webáruház Vásárlója, a  személyes adatainak regisztrációjával - azaz vásárlói fiók létrehozásával és személyes adatainak a megadásával (továbbiakban: Regisztráció) -, vagy a megrendelésének elküldésével vagy a Webáruház hírlevelére történő feliratkozásával, kifejezetten hozzájárul a következőkhöz:

 • az Adatkezelő, a Vásárló személyes adatait jelen Adatvédelmi Nyilatkozat keretein belül, a GDPR előírásainak és a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, a jelen dokumentumban rögzített terjedelemben, módon és időtartamban felhasználja, továbbá
 • az Adatkezelő a vele szerződéses viszonyban álló Adatfeldolgozóknak  a Vásárló személyes adatait a Kezelt adatok körének megfelelően Adatkezelés céljából továbbítsa.

Az Adatfeldolgozók:

 

 • Adatfeldolgozó cég neve: Shopify Inc.
 • Adatfeldolgozói tevékenység: Vásárló személyes adatainak a kezelése a Webáruház kereskedelmi szolgáltatásának biztosítása érdekében
 • Székhelye: Ottawa, ON K2P 1L4, 150 Elgin Street, Kanada
 • Honlapja: https://www.shopify.com

 • Adatfeldolgozó cég neve: Foxpost Zrt.
 • Adatfeldolgozói tevékenység: Vásárló személyes adatainak kezelése a Webáruház csomagszállítási szolgáltatásának biztosítása érdekében
 • Székhelye: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
 • Honlapja: www.foxpost.hu

 

 • Adatfeldolgozó cég neve: Google Inc.
 • Adatfeldolgozói tevékenység: Vásárló személyes adatainak kezelése az Adatkezelővel folytatott levelezési szolgáltatás biztosítása érdekében
 • Székhelye: USA, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043
 • Honlapja: gsuite.google.com

 

 • Adatfeldolgozó cég neve: Sendpulse Inc.
 • Adatfeldolgozói tevékenység: Vásárló személyes adatainak kezelése az Adatkezelő hírlevél küldési szolgáltatása érdekében
 • Székhelye: USA, 119 West 24th Street, 4th Floor New York, NY 10011
 • Honlapja: www.sendpulse.com

 

 • Adatfeldolgozó cég neve: OTP Mobil Szolgáltató Kft.
 • Adatfeldolgozói tevékenység: Vásárló személyes adatainak kezelése Adatkezelő bankkártyás fizetési szolgáltatása érdekében
 • Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.
 • Honlapja: www.simplepay.hu

 

 • Adatfeldolgozó cég neve: Naturasoft Magyarország Kft.
 • Adatfeldolgozói tevékenység: Vásárló személyes adatainak kezelése Adatkezelő kötelező számlaadási szolgáltatása érdekében
 • Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai út 77-79. (Kwenton irodaház)
 • Honlapja: www.naturasoft.hu

 

Adatkezelő és Adatfeldolgozók az Érintett adatainak védelmét úgy biztosítják, hogy megtesznek minden ésszerű fizikai, technikai, biztonság-technológiai és adminisztratív biztonsági intézkedést, hogy csökkentsék az adatvesztés, a visszaélés, a jogosulatlan hozzáférés, a nyilvánosságra hozatal és az adatmegváltoztatás kockázatát.

 

AZ ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓJA

Adatkezelő a személyes adatok kezelésének nyilvántartásba vételét kérelmezte a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál ( a továbbiakban: NAIH, vagy Hatóság).

A Hatóság az adatkezelést az alábbi adatkezelési nyilvántartási számon vette nyilvántartásba: NAIH-118494/2017

 

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

A Vásárlók személyes adataik kezelésének szabályait tartalmazó hatályos jogszabály: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.).

A jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban használt fogalmak jelentése a 2011. évi CXII. törvény 3. §-ban rögzített „Értelmező rendelkezések” figyelembe vételével az alábbi:

 1. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés
 2. webáruház: az adatkezelő által üzemeltetett, a www.okosbazar.hu domain név alatt működő online áruház
 3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy
 4. vásárló: a Webáruház szolgáltatásait igénybe vevő érintett személy
 5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja
 6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
 7. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges
 8. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik
 9. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége
 10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval
 11. információs társadalommal összefüggő szolgáltatás:elektronikus úton, távollevők részére, rendszerint ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá
 12. elektronikus kereskedelmi szolgáltatás: olyan információs társadalommal összefüggő szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket -, szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban együtt: áru) üzletszerű értékesítése, beszerzése, cseréje vagy más módon történő igénybevé 

 

A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét képezik az alábbiak. Az Adatfeldolgozók által kezelt személyes adatok szűkített körét lásd később:

 • a Vásárló vezetékneve;
 • a Vásárló keresztneve;
 • a Vásárló által képviselt cég neve;
 • a Vásárló szállítási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet);
 • a Vásárló számlázási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet);
 • a Vásárló telefonszáma;
 • a Vásárló e-mail címe;
 • a Vásárló vásárlói fiókjába történő belépéshez szükséges jelszó;
 • a Vásárló megrendelései;
 • a Vásárló és az Adatkezelő között zajló elektronikus levelezés.

 

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatok valódiságáért felelősséget nem vállal! A szolgáltatott személyes adatokért a felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. 

 

HÍRLEVELEK KEZELÉSE

Vásárlónak, mint a hírlevél címzettjének elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján hírlevelet kizárólag akkor küld az Adatkezelő, ha ahhoz a hírlevél címzettje a Webáruház Vásárlói fiók oldalán vagy a Webáruház főoldalán a "Maradjunk kapcsolatban" hírlevél feliratkozó mezőben megadott e-mail címével egyértelműen és kifejezetten hozzájárult, a hírlevélre feliratkozott.

A kezelt adatok köre

A hírlevélre önkéntesen, kifejezett hozzájárulása alapján feliratkozott Vásárlók alábbi adatait kezeli az Adatkezelő:

 • a Vásárló e- mail címe

A felhasználás kizárólagos célja: az Adatkezelő által összeállított, a Webáruház termékeit és szolgáltatásait ajánló marketing tartalmú elektronikus levél, azaz hírlevél rendszeres küldése Vásárló részére.

Az adatkezelés időtartama: az Adatkezelő a hírlevélre önkéntesen feliratkozó Vásárló személyes adatait az Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig. 

Visszavonó nyilatkozat

Vásárló hozzájáruló nyilatkozata bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. Ebben az esetben Adatkezelő a Vásárlót törli az hírlevél előfizetők listájáról.

A visszavonó nyilatkozat megtételére mind postai úton, mind pedig elektronikus levél útján van lehetőség az Adatkezelő ügyfélszolgálatán keresztül, úgy, hogy a Vásárló egyértelműen azonosítható legyen.

Adatok átadása harmadik fél számára

Adatkezelő Vásárló adatait harmadik személynek nem adja át. 

 

Adatkezelési célok

Az adatok kezelésének célja az Adatkezelő által nyújtott termékértékesítési, szerviz, pénzügyi és marketing jellegű szolgáltatások Vásárlók általi igénybevételének, és az Adatkezelő általi teljesítésének lehetővé tétele, a termékértékesítés nyomon követése, a Vásárló azonosítása, valamint annak lehetővé tétele, hogy a Vásárló rendeléséről tájékoztatást kapjon.

A Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz, illetőleg személyes adatok megadásához kötött. A szolgáltatás igénybevételével és a Webáruházban történő regisztrációval vagy a Webáruházban történő vásárlással a Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Vásárló adatait kezelje az Adatfeldolgozók pedig adatfeldolgozási tevékenységet végezhessenek rajtuk. Személyes adatait a Vásárló önkéntesen, jelen Adatkezelési Nyilatkozat ismeretében bocsájtja az Adatkezelő rendelkezésére.

 

Az Adatkezelés jogalapja és módja

A Webáruházban történő regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele folytán történő személyes adatok rögzítése és kezelése a Vásárló önkéntes hozzájárulásán alapul.

Ezen hozzájárulást a Vásárló a Webáruházban történő megrendelési folyamat során a megrendelés Adatkezelőnek történő elküldésével vagy regisztráció elvégzésével adja meg.

A Vásárló, ha a szolgáltatás igénybevétele során harmadik, természetes személy személyes adatait teszi hozzáférhetővé, szavatol azért, hogy a hozzáférhetővé tett személyes adatok kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

 

Vásárló tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából - ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll - további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Adatkezelésre jogosult személy

A személyes adatok kezelésére és feldolgozására jogosult személy az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók. A feldolgozásra kerülő személyes adatokat az Adatkezelő mindenkori törvényes képviselője(i), alkalmazottai/ megbízottai/közreműködői. Az adatkezelő személyes adatot harmadik személyek részére nem ad át, kizárólag abban az esetben, ha az érintett ehhez kifejezetten hozzájárul.

 

Adatkezelés időtartalma

A Vásárló hozzájárulása alapján megadott személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetőleg a Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Vásárló regisztrációja során megadott személyes adatait a Webáruház igénybevételének megszűnéséig, így különösen a regisztráció törléséig kezeli.

Az Adatkezelő a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti. / 2011. évi CXII. törvény 6. § ( 5) /

Az Adatkezelő a Vásárló által megadott személyes adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési időn belül őrzi meg és kezeli. 

 

ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATÖSSZEKAPCSOLÁS

Az Adatkezelő nem ad el, nem ad bérbe és semmilyen formában nem bocsájt rendelkezésére a Vásárlóra vonatkozó személyes adatokat illetve információkat más cégnek, magánszemélynek, kivéve a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást.

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon gondoskodik az adatok megfelelő biztonságáról, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, melyek az adatvédelmi szabályok és elvek érvényre juttatását garantálják és a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Adatkezelő személyes adatot kizárólag az érintett hozzájárulásával továbbít harmadik személynek vagy személyeknek.

 

Az adattovábbítással létrejövő adatkezelések körülményei az alábbiak.

 

Az adatkezelő személye: Shopify Inc.

Az adattovábbítás jogalapja: a Vásárló hozzájárulásán alapul a Vásárló által történt regisztráció vagy a Vásárlói megrendelés elküldésével.

A kezelt adatok köre

 • Címzett vezetékneve: a Vásárló vezetékneve;
 • Címzett keresztneve: a Vásárló keresztneve;
 • Szállítási cím: a Vásárló szállítási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet) vagy a Foxpost csomagautomata helye;
 • Vállalat neve: a Vásárló által kért számlázási név, ha a számlát egy cég nevére;
 • Számlázási cím: a Vásárló számlázási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet);
 • Értesítési telefonszám: a Vásárló mobiltelefonszáma;
 • Értesítési e-mail cím: a Vásárló e-mail címe. 

Az adattovábbítás módja

Adatkezelő https biztonságos csatornán keresztül böngészőben küldi át az adatokat az Adatfeldolgozónak.

Az adattovábbítás célja

A Vásárlónak nyújtott online kereskedelmi szolgáltatás és a kapcsolattartás biztosításához szükséges Vásárlói adatok tárolása és kezelése. 

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított maximum 10 évig. 

Adatvédelmi irányelvek

A Shopify rendszer megfelel a PCI-DSS 1 biztonsági előírásoknak. A Shopify adatvédelmi irányelveit itt olvashatja el: Shopify link

 

Az adatfeldolgozó: Sendpulse Inc.

Adatkezelő adattovábbításának jogalapja: a Vásárló azon hozzájárulásán alapul, hogy a Webáruház valamelyik oldalán feliratkozik az Adatkezelő hírlevél küldő szolgáltatására.

A kezelt adatok köre

 • Értesítési e-mail cím: a Vásárló e-mail címe. 

Az adattovábbítás módja

Adatkezelő https biztonságos csatornán keresztül böngészőben küldi át az adatokat az Adatfeldolgozónak.

Az adattovábbítás célja

A Vásárlónak rendszeresen e-mail-ben küldött tájékoztató hírlevél szolgáltatás igénybe vétele.

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított maximum 10 évig. 

 

Az adatfeldolgozóGoogle Inc.

Adatkezelő adattovábbításának jogalapja: a Vásárló hozzájárulásán alapul a Vásárló által történt regisztráció vagy a Vásárlói megrendelés elküldésével.

A kezelt adatok köre

 • Címzett vezetékneve: a Vásárló vezetékneve;
 • Címzett keresztneve: a Vásárló keresztneve;
 • Szállítási cím: a Vásárló szállítási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet) vagy a Foxpost csomagautomata helye;
 • Vállalat neve: a Vásárló által kért számlázási név, ha a számlát egy cég nevére;
 • Számlázási cím: a Vásárló számlázási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet);
 • Értesítési telefonszám: a Vásárló mobiltelefonszáma;
 • Értesítési e-mail cím: a Vásárló e-mail címe;
 • Vásárló megrendelésének részletei: megrendelt termékek, végösszeg.

Az adattovábbítás módja

Shopify adatfeldolgozó küldi el az adatokat a Vásárló értesítési címére és a Webáruház ügyfélszolgálati Google e-mail címére.

Az adattovábbítás célja

Visszaigazolás küldése Vásárló részére, valamint értesítés küldése a Webáruház ügyfélszolgálatának Vásárló megrendeléséről.

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított maximum 1 évig. 

Adatvédelmi irányelvek

A Google adatvédelmi irányelveit itt olvashatja el: Google link

 

 

Adatfeldolgozó: OTP Mobil Szolgáltató Kft.

Adatkezelő adattovábbításának jogalapja: a Vásárló hozzájárulásán alapul amikor a bankkártyával történő fizetési lehetőséget választja.

A kezelt adatok köre

 • Vásárló bankkártyáján feltüntetett név;
 • Vásárló bankkártyáját kibocsátó bank neve;
 • Vásárló bankkártya adatai: Vásárló bankkártyájának száma, Vásárló bankkártyájának azonosító kódja;
 • Vásárló megrendelésének végösszege.

Az adattovábbítás módja

Vásárló biztonságos https csatornán keresztül, az Adatfeldolgozó által biztosított, védett felületen adja meg az adatokat.

Az adattovábbítás célja

Vásárló fizetőképességének azonosítása, a fizetési tranzakció lebonyolítása az Adatfeldolgozó által biztosított fizetési rendszeren keresztül.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatfeldolgozó honlapján tekinthető meg.

Adatvédelmi irányelvek

Az OTP Simple Pay adatvédelmi irányelveit itt olvashatja el: SimplePay link

 

Az adatkezelő személye: Foxpost Zrt.

Az adattovábbítás jogalapja: a Vásárló hozzájárulásán alapul a Vásárló által történt regisztráció vagy a Vásárlói megrendelés elküldésével.

A kezelt adatok köre

 • Címzett vezetékneve: a Vásárló vezetékneve;
 • Címzett keresztneve: a Vásárló keresztneve;
 • Szállítási cím: a Vásárló szállítási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet);
 • Értesítési telefonszám: a Vásárló telefonszáma;
 • Értesítési e-mail cím: a Vásárló e-mail címe. 

Az adattovábbítás módja

Adatkezelő https biztonságos csatornán keresztül böngészőben küldi át az adatakat az Adatfeldolgozónak.

Az adattovábbítás célja

A Vásárló által megrendelt termékek szállítása a szállítási címre, valamint a szállítással kapcsolatos értesítés és kapcsolattartás lehetővé tétele. 

Az adatkezelés időtartama

A Vásárló hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, ennek hiányában az adatok felvételétől számított 10 évig. 

Adatvédelmi irányelvek

A Foxpost adatvédelmi irányelveit itt olvashatja el: Foxpost link

 

AdatfeldolgozóNaturasoft Számlázó Szoftver

Adatkezelő adattovábbításának jogalapja: a Vásárló hozzájárulásán alapul a a Vásárlói megrendelés elküldésével.

A kezelt adatok köre

 • Címzett vezetékneve: a Vásárló vezetékneve;
 • Címzett keresztneve: a Vásárló keresztneve;
 • Szállítási cím: a Vásárló szállítási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet) vagy a Foxpost csomagautomata helye;
 • Vállalat neve: a Vásárló által kért számlázási név, ha a számlát egy cég nevére;
 • Számlázási cím: a Vásárló számlázási címe (ország, megye, település, irányítószám, utca, házszám, emelet);
 • Fizetés módja: Vásárló által használt fizetési mód;
 • Vásárló megrendelésének részletei: megrendelt termékek, végösszeg.

  Az adattovábbítás módja

  Adatkezelő rögzíti az adatokat vírus és behatolás védelemmel ellátott számítógépen.

  Az adattovábbítás célja

  Számla kiállítása a Vásárló részére

  Az adatkezelés időtartama

  A magyar törvényi előírásoknak megfelelően.

   

  „Cookie”-k

  Adatkezelő Webáruháza a Vásárló egyénre szabott kiszolgálása, és a kényelmi funkciók érdekében „cookie”-kat használhat. „Cookie”-k használata esetén ennek keretében a Webáruházban történő látogatásakor a látogatás időpontja, a Vásárló böngészőjének adatai, IP címe valamint a használt operációs rendszer és a nyelvi beállítások naplózásra kerülnek. Ezen adatokat az Adatkezelő nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag statisztikai, marketing kimutatások célját szolgálják. 

   

  Jogérvényesítés és jogorvoslat

  A Vásárlónak lehetősége van az Adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérnie, ezen kívül a Vásárló kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

  A Vásárló bármikor jogosult írásban, az Adatkezelő által a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban megjelölt elérhetőségein tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, reá vonatkozó személyes adatokról, valamint ugyanígy bármikor kérelmezheti azok módosítását. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

  Amennyiben a Vásárló írásban kérelmezi, az Adatkezelő tájékoztatást nyújt részére a Vásárló Adatkezelő által kezelt, illetve – ha van ilyen- az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól. 

  Az Adatkezelő ezen kívül, ilyen irányú kérelem alapján írásban tájékoztatást nyújt az általa kezelt személyes adatok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

  Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy postai úton érkező kérelem esetén az Adatkezelőnek abban az esetben nyílik rá módja, hogy a postai úton érkező levelekre, írásban, postai úton megküldje válaszát a Vásárló részére, ha a Vásárló a válaszadás céljából postacímét kérelmén feltünteti.

  A (4) bekezdésben foglalt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

  Vásárló jogosult továbbá adatai törlésének, módosításának kérésére, az Adatkezelőhöz címzett írásbeli megkereséssel, az Adatkezelő ügyfélszolgálatán.

   

  Vásárló bármikor jogosult a helytelen, megváltozott vagy hibásan rögzített adatainak kijavítását, vagy azok törlését kérni. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését követően ésszerű időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül törli, illetve módosítja a Vásárló által megjelölt adatokat. 

  A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az Adatkezelő a törvényben rögzített szükséges időtartamig köteles megőrizni.

  Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

  Amennyiben a Vásárló úgy érzi, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogainak esetlegesen sérültek, kérjük, jelezze nekünk írásban az Adatkezelő fentiekben megadott elérhetőségein!

  A Vásárló a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (A Hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.) fordulhat, végső soron bíróság előtt érvényesítheti jogait. A perre a törvényszék rendelkezik hatáskörrel.

   

  Jogszabályoknak való megfelelés

  A jelen Adatvédelmi Nyilatkozat elkészítése során, valamint a Vásárlók személyes adatainak kezelésekor az Adatkezelő a mindenkor hatályos magyar jogszabályok maradéktalan betartásával, és a vonatkozó uniós normák figyelembevételével jár el.

  Az Adatkezelő különösen az alábbi jogszabályokban előírtakat tartja szem előtt az adatkezelés során:

  • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
  • évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
  • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról